Casa LE

Habitatge unifamiliar en filera. Palol d'Onyar, Quart.